Biểu mẫu XNK Tài liệu XNK

Biểu mẫu XNK

Mẫu Danh Mục Hàng Hoá Nhập Khẩu

Mẫu Garment Processing Contract

Mẫu Letter Of Authorization

Mẫu Phiếu Đăng Ký Làm Thủ Tục Hải Quan

Mẫu Phiếu Theo Dõi, Trừ Lùi Hàng Hoá Nhập Khẩu

Container packing list sinocor

Mẫu phiếu lấy mẫu nguyên phụ liệu

Mẫu Packing list Declaration (Australia)

Mẫu khai bổ sung về hàng hóa XNK

Mẫu hợp đồng vận tải quá cảnh

Mẫu hợp đồng ủy thác XNK

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Mẫu hợp đồng gia công

Mẫu giấy ủy quyền ký C.O

Mẫu đề nghị xác nhận thanh toán ngân hàng

Mẫu kiểm tra chất lượng hàng hóa_Viện y tế

Mẫu đơn xin xuất hàng phi mậu dịch

Mẫu đơn xin thành lập kho ngoại quan

Mẫu đơn xin mở file theo dõi XNK

Mẫu đơn xin C.O form A&B


« 1 2 3 4 »