Luật XNK Việt Nam Tài liệu XNK

Luật XNK Việt Nam

Quyết định Số: 1171/QĐ-BKHCN

Các Lỗi Và Mức Phạt Thường Gặp Về Khai Báo Hải Quan

Nghị định 15-2018 an toàn vệ sinh thực phẩm nhập khẩu

Thông tư 40 quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam

Hồ sơ thị trường Hàn Quốc - VCCI

Nghị định số 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022

Cẩm nang hội nhập Kinh tế quốc tế Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc - VKFTA

Bảng quy tắc xuất xứ cụ thể trong hiệp định Việt Nam - Hàn Quốc

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam thực hiện VKFTA 2018-2022

Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022

quy tắc xuất xứ trong hiệp định AANZ

Thông tư số 03/2019/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP

Thông tư 07/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định CPTPP

Nghị quyết 72/2018/QH14 Phê chuẩn CPTPP cùng các văn kiện liên quan

Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện CPTPP giai đoạn 2019 - 2022

Thông tư 26-2018-TT-BCT Sửa đổi, bổ sung phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20-2014-TT-BCT ngày 25-6-2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AKFTA

Thông tư 26/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AKFTA

Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022

Nghị định 130/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018


« 1 2 3 4 »