Thanh Toán Quốc Tế Tài liệu XNK

Thanh Toán Quốc Tế

Quy trình thanh toán L/C - những lưu ý

Những lưu ý khi kiểm tra chứng từ theo L/C

Tài liệu kỳ phiếu trong thanh toán quốc tế

Thanh toán bằng thư tín dụng trong thanh toán quốc tế

Quy trình rút vốn theo thủ tục thanh toán trực tiếp

Cách thức mở L/C tại Việt Nam

101 CÂU HỎI - ĐÁP VỀ CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ (CISG) Ngày đăng: 10.12.2020

GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU EXPORT - IMPORT THEORY PRACTICES AND PROCEDURES Ngày đăng: 10.12.2020

URC 522 Ngày đăng: 10.12.2020

UCP 600 - ENGLISH Ngày đăng: 10.12.2020

ISBP 745 Ngày đăng: 10.12.2020

rủi ro nhà nhập khẩu thường gặp trong thanh toán quốc tế

Tài liệu hối phiếu trong thanh toán quốc tế

Điều kiện đảm bảo bằng vàng thanh toán quốc tế

Quy trình phương thức nhờ thu kèm chứng từ

Quy trình nhờ thu hối phiếu trơn trong thanh toán quốc tế

Tổng quát về Séc – Nội dung để tờ Séc có hiệu lực

Kiểm tra bộ chứng từ trước khi thanh toán quốc tế

Giải quyết sai sót trong bộ chứng từ thanh toán bằng L/C


« 1 2 »